Referat fra bestyrelsemøde.

Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder 2019

Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.30 på Dejbjerglund Efterskole:

 


 Dagsorden:

 

 1. Velkomst ved formanden.

 2. Valg af dirigent.

 3. Beretning ved formanden.

 4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren og fastsættelse af kontingent.

 5. Indkomne forslag.

 6. Valg til bestyrelsen. John Petersen og Alex Olesen er på valg. John Petersen modtager genvalg. Bestyrelsen har forslag og andre forslag er også velkomne.

 7. Valg af suppleant. Finn Clemmensen er på valg og modtager genvalg.

 8. Valg af revisor. Aksel Agerbo modtager genvalg.

 9. Udtrækning til pürchjagt.

 10. Beretning fra Borrisstævnet. Tilmelding af hjælpere til 2019-stævnet.

 11. Orientering fra Ådalen.

 12. Eventuelt.

 

22 deltagende medlemmer til generalforsamlingen.

 

 

 

Ad 1: Velkomst ved Alex Olesen. 

 

Ad 2: John Petersen blev valgt som dirigent.

 

Ad 3: Alex Olesen aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:

 

Året blev startet med konstitution.

 

Borrisstævnet hvor der var 7 hjælpere med. Gratis skydning for hjælpere efter opstilling. Overskuddet blev på 43000 inden udbetaling til foreningerne. Giver et godt bidrag til foreningens aktiviteter. Hver forening fik 6000. Borrisstævnet bliver 17.-18. maj i år. Den 13. april er der banekommandørkursus hvor 2 fra foreningen har valgt at deltage.

 

Der blev skudt 2 bukke under bukkejagten i Lyager.

 

10 deltagere den 30/9 til lerdueskydning i Skjern.

 

Sognejagt 3/11 med morgenkaffe og efterfølgende jagt. Madpakke blev spist hos Alex. Udbyttet endte på 2 snepper og 1 hare. Spisning og hygge om aftenen på efterskolen med jægere, lodsejere og deres påhæng.

 

Sneppejagt 24/11 og 31/12. 2 snepper på den første men ikke noget på den sidste jagt.

 

I november deltog Alex og Jacob på hjortejagt i Vejers på invitation fra Naturstyrelsen.

 

Rævejagt 26/1 med 0 ræve. Morgenmad og gule ærter efter jagten på efterskolen.

 

Vi er glade for velvillighed fra lodsejerne og efterskolen.

 

Ad 4: Aflæggelse af regnskab ved Steen Dupont. Regnskabet viste samlet et overskud på 1415 kr. og en ny saldo på 65759,41 kr. Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastsat til 100 kr. (uændret).

 

Ad 5: Indkomne forslag. Ingen forslag.

 

Ad 6 og 7: Valg af Knud Erik Stampe, John Petersen og Finn Clemmensen.

 

Forsamlingen godkendte, at bestyrelsen selv konstituerer sig med 2 af de valgte som medlemmer og 1 af de valgte som suppleant.

 

Ad 8: Genvalg af Aksel Agerbo.

 

Ad 9: Udtrækning foretaget af Steen Dupont. 9 pladser udloddet - udsolgt.

 

Ad 10: Alex har fortalt fra Borrisstævnet.

 

Ad 11: Orientering ved Sigvald Graversen. Reklame og beskrivelse af jagtmulighederne i Ådalen. Godt udbytte af gæs, ænder og andet.

 

1800 kr. for ande- og gåsejagt i ådalen. Der er også fællesjagter.

 

Ad 12: Forslag fra Kurt om foredrag af Bjarne Frost (trækjagt). Kom gerne med forslag til nye tiltag. 6. marts er der orientering om nationalparken i Kulturcenteret. Mød endelig op!

 

Ændring af navn på hjemmesiden af kontaktperson til præstegårdens jord.

 

 

 

Referent Jacob Thyssen 

 

 

 

Bestyrelsen aftalte at konstituere sig på førstkommende møde 26. marts kl. 18.30 hos Steen, Svalevej 7. 

 

 

 

 

 

Referater af Bestyrelsesmøder 2019

 

 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 hos Steen Dupont, Svalevej 7, 6900 Skjern.

Dagsorden:

1.Velkomst og godkendelse af dagsordenGodkendt.

2.Godkendelse af referat fra sidste mødeGodkendt.

3.ØkonomiSaldo dd. 66204,74 kr.

4.Rævejagt 25/1 2020 kl. 8.30.Alle aftaler er klar. Knud Erik holder parole indenfor. Der deles op i hold af John og Steen, som også sætter af. John printer evt. kort ud.

5.Generalforsamling 27/2 2020. Jacob sender SMS-indbydelse ud 22/2 og reminder dagen før. Steen bestiller anretning til generalforsamlingen.

6.Drøftelse af aftalen vedr. jagt i Skjern-ådalen. Skal det drøftes på generalforsamlingen 27/2 2020.Enighed om at der ikke orienteres om det på generalforsamlingen. Bestyrelsen tager stilling til situationen efterfølgende. Allan/Knud Erik medbringer kontrakten på næste møde.

7.Forslag om evt. flugtskydningsarrangement og fælles riffelindskydning i Tarm.Punktet drøftes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. Meget gerne med Allan som tovholder. Knud Erik foreslår et arrangement på hjortebanen i august i Ulfborg, hvor vi har mulighed for at deltage sammen med jagtforeningen fra Holmsland. En fisketur kunne også være et tiltag.

8.Nyt fra formandenKnud Erik sender beretning til generalforsamlingen rundt til bestyrelsen forinden.

9.Nyt fra bestyrelsenIntet.

10.Næste mødeAftales i forlængelse af generalforsamlingen.

11.Eventuelt Intet.

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00 hos Jacob Thyssen, Åbrinken 24, 6900 Skjern.

 

Dagsorden: 

 

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Godkendt.

 

 1. Økonomi

 

Saldo dd.: 59970,04 kr

 

 1. Evaluering af sognejagten 2/11 2019

 

God parole og start med at vise jagttegn.

 

Ønske om indkøb af horn – Steen køber signalhorn hos Korsholm.

 

 1. Møde 4/12 2019 vedr. Borrisstævnet

 

Finn og Knud Erik tager med.

 

 1. Invitation til Naturstyrelsens jagt 9/12 2019

 

Ib og Knud Erik tager med.

 

 1. Rævejagt 25/1 2020

 

John holder kontakten til Anker, så der ikke bliver sammenfald. Steen (Knud Aarup og

 

Helge) og John (Bjarne, Mads, Benny, Jens, Anker, Poul) kontakter lodsejere. Steen kontakter

 

Hanne vedr. Rundstykker 8.30 og gule ærter ca. kl. 14. Kort (Knud Erik) over østersogn

 

(Ledingvej, Kongsholmvej, Vester Marupvej) printes til næste møde. Øl/vand køber Steen.

 

Jacob laver SMS-indbydelse. Gratis for medlemmer – 100 kr. pr. Gæst. Tilmelding 18/1.

 

 1. Generalforsamling 27/2 2020

 

Punktet udsættes til næste møde.

 

 1. Nyt fra formanden

 

Knud Erik: Husk genforhandling vedr. Lyager.

 

 1. Nyt fra bestyrelsen

 

Steen tager øl/vand med til sneppejagten 31/12.

 

Allan har været til møde vedr. jagten i Skjern-ådalen. Aftalen drøftes på næste

 

bestyrelsesmøde og evt. på generalforsamlingen. Allan finder kontrakten.

 

 1. Næste møde

 

Tirsdag den 21. januar kl. 19 hos Steen, Svalevej 7, 6900 Skjern.

 

 1. Eventuelt

 

Forslag om evt. flugtskydningsarrangement og fælles riffelindskydning i Tarm. Vi snakker videre på næste møde.
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2019 kl. 19.00 hos John Petersen, Vester
Marupvej 6, 6900 Skjern.

Afbud fra Allan. Alle andre mødt.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Økonomi
Saldo: dd. 62901,44 kr.
4. Nedtagning af skydestiger
Har Knud Erik gjort - de ligger hos Knud Erik og er klar til at sætte op.
5. Sognejagt 2/11
Vi må holde frokost hos Alex. Husk madpakke. Øl/vand tages med til Alex.
Morgenkaffe på efterskolen. Steen bestiller morgenkaffe, øl/vand og aftensmad hos Hanne.
John har en flaske skarp + glas med.
Jacob laver indbydelse på SMS med tilmelding senest den 27/10.
Morgenkaffe kl. 8.30.
Spisning kl. 19.00 på Dejbjerglund Efterskole.
Pris: 150 kr. pr. deltager (incl. jagt og spisning om aftenen). Gratis for lodsejere.
Jacob laver Kahoot.
Knud Erik ringer til NP, Frands Larsen, Metha.
Finn ringer til Hans Peter.
Steen ringer til Jørn Christensen og Svend Mortensen.
Fyraftensmøde torsdag den 31/10 kl. 20 hos Knud Erik - dem der kan møder op.
6. Sneppejagter 23/11 og 31/12. Kl. 10 begge gange.
Mødested: Lyager Plantage, Parkering øst.
Der er 3 stykker råvildt tilbage i kvoten.
Steen snakker med Knud Erik Bollerup og Henning Poulsen.
7. Nyt fra formanden
Lyager: Jagtarealet skal genforhandles fra 2020 og der er sendt forespørgsel ift. hedestykket
(Lundemosen) og evt. dåvildtjagt
Invitation til Vejers den 25. oktober med tilmelding senest 17/10: Allan, Alex, Svend, Kjeld
spørges i nævnte rækkefølge. Herefter evt. udlodning (200 kr). Jacob sørger for tilmelding
osv.
8. Nyt fra bestyrelsen
9. Næste møde
3/12 kl. 19 hos Jacob, Åbrinken 24.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2019 kl. 20.00 hos Knud Erik Stampe, Gl. Dejbjergvej
4, 6900 Skjern.

Afbud fra Allan. Alle andre mødt.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Nyt fra formanden
Kursus vedr. mårhunderegulering onsdag den 8. maj - kan ses på hjemmesiden. Jacob sender
SMS.
Der er meldt datoer vedr. jagter til kommunen.
Messe på Fyn i august - lægges på hjemmesiden senere.
4. Økonomi
Saldo dd. 64990,41 kr.
5. Lyager
Der sker ikke mere vedr. stier i Lyager Plantage. Der bliver forventeligt sat skilte op
angående Mountainbikekørsel.
Opsætning af stiger foretages af Knud Erik og John den 10/5 efter kl. 15. Nedtagning
foretages af dem, der har skudt buk. De ligger fremover hos Knud Erik.
6. Borrisstævnet v. Finn
Der er lavet skydeskiver - de er lavet færdige. Banen er også sat af. Den 17/5 skal der sættes
op - og der er tilstrækkeligt med folk.
7. Bordet rundt
Intet.
8. Næste møde
Bestyrelsen med påhæng mødes fredag den 16. august kl. 19 hos Knud Erik.
Bestyrelsesmøde mandag den 23. september kl. 19 hos John.
9. Eventuelt
Artikel til Sognebladet skrives af Knud Erik.
Jacob sender mailadresserne til alle medlemmer af bestyrelsen.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30 hos Steen Dupont, Svalevej 7, 6900 Skjern.

 

 

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

 

Godkendt.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og af referat fra generalforsamlingen.

 

Godkendt.

 

 1. Økonomi.

 

Saldo dd. 65229,41 kr.

 

 1. Konstituering af bestyrelsen og overdragelse af opgaver.

 

Formand: Knud Erik Stampe (mail: knuderik.stampe@gmail.com tlf. nr. 20454207)

 

Steen og Knud Erik sørger for udveksling vedr. bank tidligst efter Borris-stævnet.

 

Næstformand: Allan Jensen

 

Kasserer: Steen Dupont

 

IT/hjemmeside: John Petersen

 

Sekretær/SMS: Jacob Thyssen

 

Suppleant (ansvarlig for Borris-stævne): Finn Clemmensen

 

 1. Evaluering af generalforsamlingen 27. februar 2019.

 

Tak til Alex for et stort arbejde i bestyrelsen som formand.

 

God opbakning til generalforsamlingen - meget positivt.

 

 1. Tilbageblik på året der gik.

 2. Forslag til evt. nye tiltag. Evt. riffelskydning og ny flugtskydning.

 3. Opsætning og nedtagning af skydestiger.

 

Opsætning foretages af Knud Erik og John. Knud Erik snakker med Helge om opsætning, som vi plejer.

 

Nedtagning foretages af dem, der har skudt buk. Stigerne skal ligge hos Knud Erik, Gl. Dejbjergvej 4.

 

 1. Datoer for jagter (sognejagt 2/11 2019 kl. 8.30, sneppejagter 23/11 2019 kl. 10 og 31/12 kl. 10 og rævejagt 25/1 2020 kl. 8.30) og generalforsamling 26/2 2020 kl. 19.00.

 2. Borrisstævnet 2019. Orientering fra Steen om behovene for hjælpere. Jacob sender SMS: Vi mangler hjælp til Borris-stævnet: opsætning af bane 17/5, formiddag 18/5, eftermiddag 18/5. Besked tilbage på SMS. Navne/telefonnumre videresendes til Finn.

 3. Nyt fra afgående formand.

 4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

 

Nyt navn til jagten på præstegårdens jord: Jacob Thyssen

 

 1. Eventuelt.

 

Spørgsmål til jagtkort i Ådalen: Alle kan købe kort også selv man ikke er medlem i en jagtforening.

 

Nyt bestyrelsesmøde: Torsdag den 2. maj kl. 19.30 hos Knud Erik.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.09 | 19:17

Der er ikke skudt buk i Lyagerplantage i år.

...
10.06 | 01:42

Så er der skudt en lille seksende buk i Lyager torsdag aften kl. 2045.Så jagten er slut.
Vh. Villads Mikkelsen

...
24.05 | 18:20

Ja, der blev skudt 1 lille 6'ender 16/5 kl 05,11
Af Karl Peter Nielsen.

...
24.05 | 18:15

Er der skudt buk eller set om der er nogen rådyr i skoven.

...
Du kan lide denne side