Dejbjerg jagtforening

Referat fra bestyrelsemøder.

Dejbjerg Jagtforening 

Referat konstituerende bestyrelsesmøde

Data: 1. marts 2022 kl 19.00

Emne: Konstituerende bestyrelsesmøde

Lokation: Gl. Dejbjergvej 4 hos Knud Erik Stampe

Deltagere: Martin Vang (MV), Michael Vang (HHV), Finn Clemmensen (FC), Knud Erik Stampe (KES), Kent Lodberg (KL)

Referent: Kent Lodberg

Dagsorden:

1.   Velkomst

2.   Konstituering

3.   Fordeling af opgaver

4.   Kommende Borris Stævne

5.   eventuelt

Referat

KES byder velkommen og introducerer kort de nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen konstituerer sig således
Formand: Knud Erik Stampe
Næstformand: Michael Vang
Kasserer: Finn Clemmensen
Sekretær: Kent Lodberg
Hjemmeside og “jagttelefon”: Martin Vang

De forskellige opgaver i bestyrelsen drøftes kort hvorefter de fordeles som
Sogneblads ansvarlig (MHV)
Riffelskydning (MV og MHV) er med til at sætte op (KES) er med til at
pille ned
JægerrådsmøderDet aftales at opgaven med at repræsentere Dejbjerg
Jagtforering går på tur blandt bestyrelsen
BorrisstævnetDrøftes særskilt

Bestyrelsen gennemgik tilmeldingsblanketten fra generalforsamlingen og det konstateres at der generelt er god opbakning. Dog var der ikke mange der havde meldt sig på opsætning hvorfor bestyrelsen blev enige om at dække denne opgave. Nærmere aftales når detaljerne er kendte.

KES bragte muligheden for en ekstra sneppejagt i Lyager plantage på bordet, bestyrelsen bakkede op om denne. Herefter fortsatte bestyrelsen med fastsættelse af datoer for jagter i jagtåret 2022/2023:

Sognejagt:5/11/2022
Sneppejagt:26/11/2022 , 31/12/2022 , 14/1/2023
Rævejagt:28/1/2023


Det aftales at invitere til bukkepral/bukkekaffe d 16/5 op af dagen, nærmere detaljer aftales senere.

Generalforsamlingen i 2023 sættes som vanligt til den sidste tirsdag i februar d 21/2/2023

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos MV og MHV

Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2021 kl.

17.00 hos Knud Erik Stampe, Gl. Dejbjergvej 4, 6900 Skjern.

Afbud fra John - alle andre mødt.

Dagsorden: 

Velkomst og godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Økonomi

Saldo dd. 67779,79 kr. Regnskabet skal revideres inden generalforsamling - det er færdiggjort.

Skjern-ådalen – henvendelse fra Hans Jørn Dahl

Knud Erik meddeler Hans Jørn Dahl, at Dejbjerg Jagtforening ikke vil være medlem, da vi mener, at det er personer, der er medlemmer.

Riffelskydning – henvendelse fra medlem

27/4 og de følgende tre torsdage er der riffelskydning på Skelhøje-banen. Dejbjerg Jagtforening står som arrangør. Henning kontakter Martin og Michael som instruktører. Knud Erik får de præcise oplysninger og sørger for øl/vand. Vi sender en indbydelse på SMS.

Generalforsamling – forslag om udendørs arrangement.

Lørdag den 24/4 kl. 10 hos Knud Erik Stampe, Gl. Dejbjergvej 4, 6900 Skjern.

John lægger det på hjemmesiden.

Alle tager selv havestol/jagtstol med.

Vi griller en pølse og der er øl/vand. Steen køber ind. Knud Erik sørger for grill og kul.

Der bliver udtrækning til bukkejagt.

Knud Erik spørger Alex om at være dirigent.

John lægger dagsorden for generalforsamling og jagtdatoer for 21/22 ind på hjemmesiden.

Nyt fra formanden

Jagtdatoer:

Sognejagt: 6/11 2021 kl. 9.00. Mødested: Dejbjerglund Efterskole.

Sneppejagter: 20/11 og 31/12 kl. 10.00. Mødested: Parkeringsplads øst Lyager Plantage

Rævejagt: 29/1 2022 kl. 9.00. Mødested: Dejbjerglund Efterskole.

Generalforsamling: Torsdag den 24/2 2022 kl. 19 på Dejbjerglund Efterskole.

Nyt fra bestyrelsen

Intet.

Næste møde

Konstituerende møde efter generalforsamlingen hos Knud Erik.

Eventuelt

Intet.

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00

hos Knud Erik Stampe, Gl. Dejbjergvej 4, 6900 Skjern.

Dagsorden: 

Velkomst og godkendelse af dagsorden

Punkt vedr. jagter og generalforsamling tilføjet. Dagsorden godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

Konstituering

Formand: Knud Erik Stampe

Næstformand: Allan Jensen

Kasserer: Steen Dupont

IT/Hjemmeside: John Petersen

Sekretær: Jacob Thyssen

Suppleant: Finn Clemmensen (kontakt vedr. Borrisstævnet)

Økonomi

Saldo dd. 64862,79 kr.

Datoer for kommende jagter og generalforsamling 2021

Sognejagt: 7/11 2020

Sneppejagt: 21/11 og 31/12 2020

Rævejagt: 30/1 2021

Generalforsamling: Torsdag den 25/2 2021 kl. 19.00

Ny jagtlejekontrakt i Lyager og kontakt til kommunen. Herunder bukkejagt og efterårets jagter.

Hvis der skydes 1 buk i bukkejagten, får de efterfølgende jægere 1 uge pr. mand i efteråret til afskydning af rå/lam. Hvis der skydes 1 buk, ringes der til resten af jægerne om, at der lukket for yderligere afskydning i bukkejagten.

Parole er lagt på hjemmesiden og rundsendt til de 9 bukkejægere.

Ny drøftelse af aftalen vedr. jagt i Skjern-ådalen jvf. referat fra bestyrelsesmøde den 21. januar 2020. Allan/Knud Erik medbringer kontrakten på mødet.

Allan kontakter Peter Nissen/Hans Jørn Dahl/Ole Lembcke for at få den nyeste kontrakt tilsendt.

Punkt fra generalforsamling: Plan om riffelindskydning inden bukkejagten og en tur til hjortebanen i Ulfborg (evt. sammen med jagtforeningen fra Holmsland). Yderligere planer om en flugtskydningsaften i Skjern og en fisketur. Der er ikke gjort noget vedr. indskydning pga. lukning af baner. Af samme grund ved vi heller ikke noget vedr. hjortebanen. Vi venter til senere med at lave arrangementer.

Punkt fra generalforsamling: Foredrag med Bjarne Frost (trækjagt). Arrangementet skal evt. afholdes senere. John undersøger muligheder og priser.

Punkt fra generalforsamling: Invitation af nyjægere/ungjægere på foreningens jagter.

Til den første sneppejagt vil vi opfordre til at nyjægere inviteres gratis med. Dette skrives i SMS-indbydelsen, som sendes to uger før. Vi evaluerer det på efterfølgende møde. Vi skal huske at informere Kjeld og Dejbjerglund Efterskole mhp. info til efterskoleelever.

Nyt fra formanden

Intet.

Nyt fra bestyrelsen

Intet.

Næste møde

Torsdag den 17. september 2020 kl. 19.00 hos John Petersen.

Bestyrelsesarrangement: Fredag den 21. august kl. 18.00 hos Jacob Thyssen.

Eventuelt

Intet.

Referat af generalforsamling torsdag den 27. februar 2020

kl. 19.00 på Dejbjerglund Efterskole


Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen er på
valg. Alle 3 modtager genvalg. Andre forslag er velkomne.
7. Valg af suppleant. Finn Clemmensen er på valg og modtager genvalg. Andre
forslag er velkomne.
8. Valg af revisor. Aksel Agerbo modtager genvalg.
9. Udtrækning til pürchjagt.
10. Beretning fra Borrisstævnet. Tilmelding af hjælpere til 2020-stævnet.
11. Orientering fra Ådalen.
12. Eventuelt.
23 deltagende medlemmer til generalforsamlingen.
Ad 1: Velkomst ved Knud Erik Stampe.
Ad 2: Alex Olesen blev valgt som dirigent.
Ad 3: Knud Erik Stampe aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:
Konstituering af bestyrelsen efter sidste års generalforsamling var det første der
skete.
Borris-stævnet var med 7 hjælpere fra foreningen.
Sognejagten den 2. november blev en våd fornøjelse med god deltagelse af jægere
(15) og en god dag og efterfølgende en god aften med spisning.
Der var to sneppejagter i november og december.
Rævejagt 25/1 med en god dag dog uden skudte ræve og efterfølgende gule ærter
på efterskolen.
Invitation fra Naturstyrelsen til en riffeljagt i Vejers og en hagljagt i Nymindegab.
2 deltagere på hver jagt.
Kontrakten i Lyager udløber 31/3 i år men den nye kontrakt skulle være klar meget
snart. Aftalen om gæstepladser bliver formentlig erstattet af en nyjægerjagt og
muligvis mulighed for at skyde et stykke dåvildt.
Der kommer nye medlemmer til - fortrinsvis unge jægere.

 

Planer om en riffelindskydning inden bukkejagten og en tur til hjortebanen i
Ulfborg. Yderligere planer om en flugtskydningsaften i Skjern og en fisketur.
Ad 4: 72 medlemmer pt. Steen orienterede om regnskabet. Forslag om samme
kontingentsats næste år. Regnskabet blev godkendt og kontingentet blev fastsat til
det samme.
Ad 5: Ingen indkomne forslag.
Ad 6: Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen blev genvalgt.
Ad 7: Finn Clemmensen blev valgt som suppleant.
Ad 8: Aksel Agerbo blev valgt som revisor.
Ad 9: Steen Dupont foretog udtrækningen til pürchjagt. Alle pladser blev solgt.
Jacob sender SMS 1 uges tid før der sættes stiger op, så dem der har interesse kan
komme med, når der sættes stiger op. Hvis der afgives skud, skal der rekvireres
Schweisshund.
Ad 10: Jes Hansen berettede om Borrisstævnet og fortalte om de forskellige baner
og muligheder. Skiverne bliver sat op Store Bededag og derefter skydning om
lørdagen. Der er 84 deltagende hold.
Ad 11: Sigvald Graversen berettede kort om jagten i Ådalen. Bestyrelsen havde
glemt at spørge Sigvald om at fortælle noget. Dejbjerg Jagtforening sender en SMS
om datoen for rundvisning i jagtområdet i ådalen som afholdes i august.
Ad 12: Forslag fra Kurt om foredrag med Bjarne Frost (trækjagt).
Snak om evt. mulighed for at skyde snepper på rævejagt. Det er et ømtåleligt
emne og ikke noget, der lige er fælles stemning for.
Forslag fra Kjeld om at få inviteret nyjægere med på sneppejagter eller rævejagt.
Bestyrelsen snakker om det.
Referent Jacob Thyssen 
Bestyrelsen aftalte at konstituere sig på førstkommende møde.

 

 

 

 

 

 

Referater af Bestyrelsesmøder 2020

 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 hos Steen Dupont, Svalevej 7, 6900 Skjern.

Dagsorden:

1.Velkomst og godkendelse af dagsordenGodkendt.

2.Godkendelse af referat fra sidste mødeGodkendt.

3.ØkonomiSaldo dd. 66204,74 kr.

4.Rævejagt 25/1 2020 kl. 8.30.Alle aftaler er klar. Knud Erik holder parole indenfor. Der deles op i hold af John og Steen, som også sætter af. John printer evt. kort ud.

5.Generalforsamling 27/2 2020. Jacob sender SMS-indbydelse ud 22/2 og reminder dagen før. Steen bestiller anretning til generalforsamlingen.

6.Drøftelse af aftalen vedr. jagt i Skjern-ådalen. Skal det drøftes på generalforsamlingen 27/2 2020.Enighed om at der ikke orienteres om det på generalforsamlingen. Bestyrelsen tager stilling til situationen efterfølgende. Allan/Knud Erik medbringer kontrakten på næste møde.

7.Forslag om evt. flugtskydningsarrangement og fælles riffelindskydning i Tarm.Punktet drøftes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. Meget gerne med Allan som tovholder. Knud Erik foreslår et arrangement på hjortebanen i august i Ulfborg, hvor vi har mulighed for at deltage sammen med jagtforeningen fra Holmsland. En fisketur kunne også være et tiltag.

8.Nyt fra formandenKnud Erik sender beretning til generalforsamlingen rundt til bestyrelsen forinden.

9.Nyt fra bestyrelsenIntet.

10.Næste mødeAftales i forlængelse af generalforsamlingen.

11.Eventuelt Intet.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00 hos Jacob Thyssen, Åbrinken 24, 6900 Skjern.

Dagsorden: 

Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

Økonomi

Saldo dd.: 59970,04 kr

Evaluering af sognejagten 2/11 2019

God parole og start med at vise jagttegn.

Ønske om indkøb af horn – Steen køber signalhorn hos Korsholm.

Møde 4/12 2019 vedr. Borrisstævnet

Finn og Knud Erik tager med.

Invitation til Naturstyrelsens jagt 9/12 2019

Ib og Knud Erik tager med.

Rævejagt 25/1 2020

John holder kontakten til Anker, så der ikke bliver sammenfald. Steen (Knud Aarup og

Helge) og John (Bjarne, Mads, Benny, Jens, Anker, Poul) kontakter lodsejere. Steen kontakter

Hanne vedr. Rundstykker 8.30 og gule ærter ca. kl. 14. Kort (Knud Erik) over østersogn

(Ledingvej, Kongsholmvej, Vester Marupvej) printes til næste møde. Øl/vand køber Steen.

Jacob laver SMS-indbydelse. Gratis for medlemmer – 100 kr. pr. Gæst. Tilmelding 18/1.

Generalforsamling 27/2 2020

Punktet udsættes til næste møde.

Nyt fra formanden

Knud Erik: Husk genforhandling vedr. Lyager.

Nyt fra bestyrelsen

Steen tager øl/vand med til sneppejagten 31/12.

Allan har været til møde vedr. jagten i Skjern-ådalen. Aftalen drøftes på næste

bestyrelsesmøde og evt. på generalforsamlingen. Allan finder kontrakten.

Næste møde

Tirsdag den 21. januar kl. 19 hos Steen, Svalevej 7, 6900 Skjern.

Eventuelt

Forslag om evt. flugtskydningsarrangement og fælles riffelindskydning i Tarm. Vi snakker videre på næste møde.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 30. september 2019 kl. 19.00 hos John Petersen, Vester
Marupvej 6, 6900 Skjern.

Afbud fra Allan. Alle andre mødt.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Økonomi
Saldo: dd. 62901,44 kr.
4. Nedtagning af skydestiger
Har Knud Erik gjort - de ligger hos Knud Erik og er klar til at sætte op.
5. Sognejagt 2/11
Vi må holde frokost hos Alex. Husk madpakke. Øl/vand tages med til Alex.
Morgenkaffe på efterskolen. Steen bestiller morgenkaffe, øl/vand og aftensmad hos Hanne.
John har en flaske skarp + glas med.
Jacob laver indbydelse på SMS med tilmelding senest den 27/10.
Morgenkaffe kl. 8.30.
Spisning kl. 19.00 på Dejbjerglund Efterskole.
Pris: 150 kr. pr. deltager (incl. jagt og spisning om aftenen). Gratis for lodsejere.
Jacob laver Kahoot.
Knud Erik ringer til NP, Frands Larsen, Metha.
Finn ringer til Hans Peter.
Steen ringer til Jørn Christensen og Svend Mortensen.
Fyraftensmøde torsdag den 31/10 kl. 20 hos Knud Erik - dem der kan møder op.
6. Sneppejagter 23/11 og 31/12. Kl. 10 begge gange.
Mødested: Lyager Plantage, Parkering øst.
Der er 3 stykker råvildt tilbage i kvoten.
Steen snakker med Knud Erik Bollerup og Henning Poulsen.
7. Nyt fra formanden
Lyager: Jagtarealet skal genforhandles fra 2020 og der er sendt forespørgsel ift. hedestykket
(Lundemosen) og evt. dåvildtjagt
Invitation til Vejers den 25. oktober med tilmelding senest 17/10: Allan, Alex, Svend, Kjeld
spørges i nævnte rækkefølge. Herefter evt. udlodning (200 kr). Jacob sørger for tilmelding
osv.
8. Nyt fra bestyrelsen
9. Næste møde
3/12 kl. 19 hos Jacob, Åbrinken 24.

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2019 kl. 20.00 hos Knud Erik Stampe, Gl. Dejbjergvej
4, 6900 Skjern.

Afbud fra Allan. Alle andre mødt.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Nyt fra formanden
Kursus vedr. mårhunderegulering onsdag den 8. maj - kan ses på hjemmesiden. Jacob sender
SMS.
Der er meldt datoer vedr. jagter til kommunen.
Messe på Fyn i august - lægges på hjemmesiden senere.
4. Økonomi
Saldo dd. 64990,41 kr.
5. Lyager
Der sker ikke mere vedr. stier i Lyager Plantage. Der bliver forventeligt sat skilte op
angående Mountainbikekørsel.
Opsætning af stiger foretages af Knud Erik og John den 10/5 efter kl. 15. Nedtagning
foretages af dem, der har skudt buk. De ligger fremover hos Knud Erik.
6. Borrisstævnet v. Finn
Der er lavet skydeskiver - de er lavet færdige. Banen er også sat af. Den 17/5 skal der sættes
op - og der er tilstrækkeligt med folk.
7. Bordet rundt
Intet.
8. Næste møde
Bestyrelsen med påhæng mødes fredag den 16. august kl. 19 hos Knud Erik.
Bestyrelsesmøde mandag den 23. september kl. 19 hos John.
9. Eventuelt
Artikel til Sognebladet skrives af Knud Erik.
Jacob sender mailadresserne til alle medlemmer af bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30 hos Steen Dupont, Svalevej 7, 6900 Skjern.

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde og af referat fra generalforsamlingen.

Godkendt.

Økonomi.

Saldo dd. 65229,41 kr.

Konstituering af bestyrelsen og overdragelse af opgaver.

Formand: Knud Erik Stampe (mail: knuderik.stampe@gmail.com tlf. nr. 20454207)

Steen og Knud Erik sørger for udveksling vedr. bank tidligst efter Borris-stævnet.

Næstformand: Allan Jensen

Kasserer: Steen Dupont

IT/hjemmeside: John Petersen

Sekretær/SMS: Jacob Thyssen

Suppleant (ansvarlig for Borris-stævne): Finn Clemmensen

Evaluering af generalforsamlingen 27. februar 2019.

Tak til Alex for et stort arbejde i bestyrelsen som formand.

God opbakning til generalforsamlingen - meget positivt.

Tilbageblik på året der gik.

Forslag til evt. nye tiltag. Evt. riffelskydning og ny flugtskydning.

Opsætning og nedtagning af skydestiger.

Opsætning foretages af Knud Erik og John. Knud Erik snakker med Helge om opsætning, som vi plejer.

Nedtagning foretages af dem, der har skudt buk. Stigerne skal ligge hos Knud Erik, Gl. Dejbjergvej 4.

Datoer for jagter (sognejagt 2/11 2019 kl. 8.30, sneppejagter 23/11 2019 kl. 10 og 31/12 kl. 10 og rævejagt 25/1 2020 kl. 8.30) og generalforsamling 26/2 2020 kl. 19.00.

Borrisstævnet 2019. Orientering fra Steen om behovene for hjælpere. Jacob sender SMS: Vi mangler hjælp til Borris-stævnet: opsætning af bane 17/5, formiddag 18/5, eftermiddag 18/5. Besked tilbage på SMS. Navne/telefonnumre videresendes til Finn.

Nyt fra afgående formand.

Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

Nyt navn til jagten på præstegårdens jord: Jacob Thyssen

Eventuelt.

Spørgsmål til jagtkort i Ådalen: Alle kan købe kort også selv man ikke er medlem i en jagtforening.

Nyt bestyrelsesmøde: Torsdag den 2. maj kl. 19.30 hos Knud Erik.

kroos 06.12.2021 08:01

Har du brug for et lån? skriv tilbage for flere detaljer med e-mailen nedenfor: lidyafinance9@gmail.com

Nyeste kommentarer

01.04 | 23:48

E-mail: lidyafinance9@gmail.com www.lidya.info ...

06.12 | 08:01

Har du brug for et lån? skriv tilbage for flere detaljer med e-mailen nedenfo...

22.09 | 17:17

Der er ikke skudt buk i Lyagerplantage i år.

09.06 | 23:42

Så er der skudt en lille seksende buk i Lyager torsdag aften kl. ...