Dejbjerg jagtforening

VEDTÆGTER
for
LOKALFORENING under
DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ)
--------------------------------------------------

  • Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Dejbjerg Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

  • Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

  • Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål.

  • Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

  • Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst to måneders skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter § 37-38.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

  • Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

  • Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling senest med udgangen af februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling i henhold til gældende vedtægter varsles med mindst 2 uger.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleant.

7. Valg af revisor. I tilfælde af forfald vælger bestyrelsen en ny revisor.

8. Eventuelt.

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst ét medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.0 Bestyrelse

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer.

10.3 Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Suppleanten vælges for et år.

10.5 Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f. eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.0 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13.0 Revision

13.1 Revisoren der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.0 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.0 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i Dejbjerg Sogn.

16.0 Ikrafttræden


16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 22. februar 2017, træder i kraft når de er godkendt af DJ.

Dejbjerg jagtforenings vedtægter

Nyeste kommentarer

01.04 | 23:48

E-mail: lidyafinance9@gmail.com www.lidya.info ...

06.12 | 08:01

Har du brug for et lån? skriv tilbage for flere detaljer med e-mailen nedenfo...

22.09 | 17:17

Der er ikke skudt buk i Lyagerplantage i år.

09.06 | 23:42

Så er der skudt en lille seksende buk i Lyager torsdag aften kl. ...