Dejbjerg jagtforening

Protokol

Dejbjerg jagtforening protokol

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 18. januar 2021 kl. 19.00 hos Knud Erik Stampe, Gl. Dejbjergvej 4, 6900 Skjern. Afbud fra Allan, John og Steen.

Dagsorden: 

Grundet corona-restriktionerne finder bestyrelsen det ikke praktisk muligt at gennemføre rævejagten og efterfølgende spisning.

Besked om dette udsendes på SMS og lægges på hjemmesiden.

Udskydes på ubestemt tid pga. corona-restriktioner.

Det ville være fint, hvis denne besked kommer til at stå allerførst på hjemmesiden.

SMS med udsættelse på ubestemt tid eller andet udsendes senest 11/2.

Intet.

Nyt fra bestyrelsen

Uvist.

General forsamling 2020

Referat af generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 på
Dejbjerglund Efterskole
Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen er på
valg. Alle 3 modtager genvalg. Andre forslag er velkomne.
7. Valg af suppleant. Finn Clemmensen er på valg og modtager genvalg. Andre
forslag er velkomne.
8. Valg af revisor. Aksel Agerbo modtager genvalg.
9. Udtrækning til pürchjagt.
10. Beretning fra Borrisstævnet. Tilmelding af hjælpere til 2020-stævnet.
11. Orientering fra Ådalen.
12. Eventuelt.
23 deltagende medlemmer til generalforsamlingen.
Ad 1: Velkomst ved Knud Erik Stampe.
Ad 2: Alex Olesen blev valgt som dirigent.
Ad 3: Knud Erik Stampe aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:
Konstituering af bestyrelsen efter sidste års generalforsamling var det første der
skete.
Borris-stævnet var med 7 hjælpere fra foreningen.
Sognejagten den 2. november blev en våd fornøjelse med god deltagelse af jægere
(15) og en god dag og efterfølgende en god aften med spisning.
Der var to sneppejagter i november og december.
Rævejagt 25/1 med en god dag dog uden skudte ræve og efterfølgende gule ærter
på efterskolen.
Invitation fra Naturstyrelsen til en riffeljagt i Vejers og en hagljagt i Nymindegab.
2 deltagere på hver jagt.
Kontrakten i Lyager udløber 31/3 i år men den nye kontrakt skulle være klar meget
snart. Aftalen om gæstepladser bliver formentlig erstattet af en nyjægerjagt og
muligvis mulighed for at skyde et stykke dåvildt.
Der kommer nye medlemmer til - fortrinsvis unge jægere.

Planer om en riffelindskydning inden bukkejagten og en tur til hjortebanen i
Ulfborg. Yderligere planer om en flugtskydningsaften i Skjern og en fisketur.
Ad 4: 72 medlemmer pt. Steen orienterede om regnskabet. Forslag om samme
kontingentsats næste år. Regnskabet blev godkendt og kontingentet blev fastsat til
det samme.
Ad 5: Ingen indkomne forslag.
Ad 6: Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen blev genvalgt.
Ad 7: Finn Clemmensen blev valgt som suppleant.
Ad 8: Aksel Agerbo blev valgt som revisor.
Ad 9: Steen Dupont foretog udtrækningen til pürchjagt. Alle pladser blev solgt.
Jacob sender SMS 1 uges tid før der sættes stiger op, så dem der har interesse kan
komme med, når der sættes stiger op. Hvis der afgives skud, skal der rekvireres
Schweisshund.
Ad 10: Jes Hansen berettede om Borrisstævnet og fortalte om de forskellige baner
og muligheder. Skiverne bliver sat op Store Bededag og derefter skydning om
lørdagen. Der er 84 deltagende hold.
Ad 11: Sigvald Graversen berettede kort om jagten i Ådalen. Bestyrelsen havde
glemt at spørge Sigvald om at fortælle noget. Dejbjerg Jagtforening sender en SMS
om datoen for rundvisning i jagtområdet i ådalen som afholdes i august.
Ad 12: Forslag fra Kurt om foredrag med Bjarne Frost (trækjagt).
Snak om evt. mulighed for at skyde snepper på rævejagt. Det er et ømtåleligt
emne og ikke noget, der lige er fælles stemning for.
Forslag fra Kjeld om at få inviteret nyjægere med på sneppejagter eller rævejagt.
Bestyrelsen snakker om det.
Referent Jacob Thyssen 

Bestyrelsen aftalte at konstituere sig på førstkommende møde. 

Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.30 på Dejbjerglund Efterskole:


  Dagsorden:

Velkomst ved formanden.

Valg af dirigent.

Beretning ved formanden.

Aflæggelse af regnskab ved kassereren og fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen. John Petersen og Alex Olesen er på valg. John Petersen modtager genvalg. Bestyrelsen har forslag og andre forslag er også velkomne.

Valg af suppleant. Finn Clemmensen er på valg og modtager genvalg.

Valg af revisor. Aksel Agerbo modtager genvalg.

Udtrækning til pürchjagt.

Beretning fra Borrisstævnet. Tilmelding af hjælpere til 2019-stævnet.

Orientering fra Ådalen.

Eventuelt.

22 deltagende medlemmer til generalforsamlingen.

Ad 1: Velkomst ved Alex Olesen.  

Ad 2: John Petersen blev valgt som dirigent.

Ad 3: Alex Olesen aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:

Året blev startet med konstitution.

Borrisstævnet hvor der var 7 hjælpere med. Gratis skydning for hjælpere efter opstilling. Overskuddet blev på 43000 inden udbetaling til foreningerne. Giver et godt bidrag til foreningens aktiviteter. Hver forening fik 6000. Borrisstævnet bliver 17.-18. maj i år. Den 13. april er der banekommandørkursus hvor 2 fra foreningen har valgt at deltage.

Der blev skudt 2 bukke under bukkejagten i Lyager.

10 deltagere den 30/9 til lerdueskydning i Skjern.

Sognejagt 3/11 med morgenkaffe og efterfølgende jagt. Madpakke blev spist hos Alex. Udbyttet endte på 2 snepper og 1 hare. Spisning og hygge om aftenen på efterskolen med jægere, lodsejere og deres påhæng.

Sneppejagt 24/11 og 31/12. 2 snepper på den første men ikke noget på den sidste jagt.

I november deltog Alex og Jacob på hjortejagt i Vejers på invitation fra Naturstyrelsen.

Rævejagt 26/1 med 0 ræve. Morgenmad og gule ærter efter jagten på efterskolen.

Vi er glade for velvillighed fra lodsejerne og efterskolen.

Ad 4: Aflæggelse af regnskab ved Steen Dupont. Regnskabet viste samlet et overskud på 1415 kr. og en ny saldo på 65759,41 kr. Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastsat til 100 kr. (uændret).

Ad 5: Indkomne forslag. Ingen forslag.

Ad 6 og 7: Valg af  Knud Erik Stampe, John Petersen og Finn Clemmensen.

Forsamlingen godkendte, at bestyrelsen selv konstituerer sig med 2 af de valgte som medlemmer og 1 af de valgte som suppleant.

Ad 8: Genvalg af Aksel Agerbo.

Ad 9: Udtrækning foretaget af Steen Dupont. 9 pladser udloddet - udsolgt.

Ad 10: Alex har fortalt fra Borrisstævnet.

Ad 11: Orientering ved Sigvald Graversen.  Reklame og beskrivelse af jagtmulighederne i Ådalen. Godt udbytte af gæs, ænder og andet.

1800 kr. for ande- og gåsejagt i ådalen. Der er også fællesjagter.

Ad 12: Forslag fra Kurt om foredrag af Bjarne Frost (trækjagt). Kom gerne med forslag til nye tiltag. 6. marts er der orientering om nationalparken i Kulturcenteret. Mød endelig op!

Ændring af navn på hjemmesiden af kontaktperson til præstegårdens jord.

Referent Jacob Thyssen  

Bestyrelsen aftalte at konstituere sig på førstkommende møde 26. marts kl. 18.30 hos Steen, Svalevej 7.

Referat af generalforsamling onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 på Dejbjerglund Efterskole:  

Dagsorden:

Velkomst ved formanden.

Valg af dirigent.

Beretning ved formanden.

Aflæggelse af regnskab ved kassereren og fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.  Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen er på valg. Alle tre modtager genvalg.

Valg af suppleant.

Valg af revisor. Aksel Henriksen modtager genvalg.

Udtrækning til pürchjagt.

Beretning fra Borrisstævnet.

Orientering fra Ådalen og Albæk Mose.

Eventuelt.

23 deltagende medlemmer til generalforsamlingen.

Ad 1: Velkomst ved Alex Olesen.  

Ad 2: Allan Jensen blev valgt som dirigent.

Ad 3: Alex Olesen aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:

Først mindedes de deltagende Eigil Jensen, som var æresmedlem efter mange års arbejde i bestyrelsen.

Året blev startet med konstitution.

Tilretningen af vedtægter efter sidste års generalforsamling blev foretaget og godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Borrisstævnet hvor der var 7 hjælpere med. God afvikling af stævnet med tid til hyggesnak.

Der blev ikke skudt noget under bukkejagten i Lyager.

Sognejagt 4/11 med godt vejr og masser af vildt. Det største antal vildt på paraden. Spisning og hygge om aftenen på efterskolen.

Sneppejagt 26/11 og 31/12. Fint udbytte af snepper.

Rævejagt 27/1 med 3 ræve. Efterfølgende gule ærter på efterskolen.

God deltagelse i alle jagter.

Ad 4: Aflæggelse af regnskab ved Steen Dupont. Regnskabet viste samlet et overskud på 31,75 kr. og en ny saldo på 64344,41 kr. Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastsat til 100 kr.

Ad 5: Indkomne forslag. Ingen forslag.

Ad 6: Valg af  Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen.

Ad 7: Valg af Finn Clemmensen.

Ad 8: Genvalg af Aksel Henriksen.

Ad 9: Udtrækning foretaget af Steen Dupont. 8 pladser udloddet.  

Ad 10: Beretning ved Jes Hansen. Borrisstævnet var fuldtegnet i 2017. Mange roser til banerne. Stævnet var lavet så jagtrelevant som muligt. Der var brugt penge på skydestokke. Det var en god oplevelse for mange med disse hjælpemidler. 7 foreninger arrangerer skydningen. Der blev udbetalt 5000 kr. til hver forening trods et samlet underskud. Der bliver brugt en del penge på hjælperne og fest. Lapua er sponsor til Borrisstævnet i år.  Dato i år: 27.-28. april 2018

Ad 11: Orientering ved Allan Jensen.  1800 kr. for ande- og gåsejagt i ådalen. Der er også fællesjagter. Der kan ikke længere købes kort til Albæk Mose.

Ad 12: Intet.

Referent Jacob Thyssen  

Bestyrelsen aftalte at konstituere sig på førstkommende møde, som afholdes i nærmeste fremtid.  

Bestyrelsesmøde 13.marts 2018. 

 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 hos Alex Olesen, Nystedvej 4, 6900 Skjern.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde og af referat fra generalforsamlingen.
 2. Økonomi.

Saldoen er dd. 64642,52 kr.

 1. Konstituering af bestyrelsen og overdragelse af opgaver.

Vi fortsætter med de samme opgaver: Alex (formand), Allan (næstformand), Steen (kasserer), John (hjemmeside), Jacob (sekretær, SMS), Finn (suppleant).

 1. Evaluering af generalforsamlingen 21. februar 2018.

God tilslutning til aftenen. Det hele klappede og der var god snak.

 1. Tilbageblik på året der gik.

God tilslutning til sneppejagter og fint med korte jagter.

En rigtig god rævejagt med godt vejr og god skydning.

En god sognejagt med godt vejr (lunt og tørvejr).

 1. Forslag til evt. nye tiltag:

Foredrag med Kjeld Nyhus fra Østjylland om vildsvinejagt i Sverige - vi afventer.

Arrangement med skydebane i Korsholm - vi afventer.

Lerdueskydning i Skjern på Skyggehusvej. Kontakt til Sigvald Gravesen (Allan tager kontakt). Allan vender tilbage med svar. Herefter evt. SMS-forespørgsel til medlemmer.

 1. Opsætning og nedtagning af skydestiger. John (ansvarlig), Steen og Allan sætter op (dato aftalt). Jægere der har skudt buk nedtager skydestiger.
 2. Datoer for jagter (sognejagt, sneppejagter og rævejagt) og generalforsamling 2019.

Sognejagt: Lørdag den 3/11 2018 kl. 8.30.

Sneppejagter: Lørdag den 24/11 og mandag den 31. december 2018 (kl. 10 begge gange).

Rævejagt: Lørdag den 26. januar 2019 kl. 8.30. Afsluttes med gule ærter ca. kl. 14 på efterskolen.

Generalforsamling: Onsdag den 27/2 2019 kl. 19.30 på efterskolen.

 1. Borrisstævnet 2018.

Alex har styr på hjælpere.

 1. Nyt fra formanden.

Alex har lavet et indlæg til sognebladet.

Kjeld og Alex har besøgt Ejgils enke og på lokalhistorisk arkiv for at få et stykke i jagtbladet om Ejgil. Alex vedhæfter artiklen til referatet fra bestyrelsesmødet, så det udsendes af Jacob.

Kontakt til den nyansatte vedr. skovene i kommunen angående mountainbikekørsel. Alex har udtrykt ønske om ordentlig skiltning i Lyager Plantage, så alle ved, hvor der må køres. Den nye mand er lydhør. Kommunens mand lægger op til et møde med alle jagtlejere. Alex vil også forelægge problemet med aktiviteten af mountainbike og henstille til, at reglerne bliver overholdt.

 1. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

Sponsoratnavne på hjemmesiden tilrettes. John skriver Dejbjerglund Efterskole med logo på hjemmesiden som sponsor.

 1. Eventuelt.

Facebook: En opgave der skal gøres noget ved på et tidspunkt - der findes evt. en person, der kan styre det. Alex undersøger sagen.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 hos Steen Dupont, Svalevej 7, 6900 Skjern.

Godkendelse af dagsorden.:godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde og af referat fra generalforsamlingen.:godkendt
Økonomi.
Steen giver en gennemgang, kassebeholdning 65967kr. Godkendt
Konstituering af bestyrelsen og overdragelse af opgaver.
Formand: Alex Olesen
Næstformand: Allan Jensen
Kasser: Steen Dupont
Sekretær: Jacob Thyssen
Skjernådalen, Albækmos: Allan Jensen
Hjemmeside: John Petersen
SMS tjeneste: Jacob Thyssen
Evaluering af generalforsamlingen 22. februar 2017.
Hust lodtrækning af bukkejagt foregår korrekt. Har man skudt buk sæsonen før kommer man bagerst i køen ved næste lodtrækning.
Tilbageblik på året der gik.
Vi dropper jagt marked pga. manglende interesse
Mangel på hjælpere ved Borris stævnet
Sneppejagter god tilslutning
Rævejagt - vi organiserer den bedre næste gang. Gøre brug af vores kort.
Opsætning og nedtagning af skydestiger.
Steen, John og Alex sætter stiger op, de der skyder buk tager stigerne ned og sætter dem op igen næste sæson.
Datoer for jagter (sognejagt, sneppejagter og rævejagt) og generalforsamling 2018.
Sognejagt 4/11 kl. 09:00
Sneppejagt 26/11 kl. 10:00
Sneppejagt 31/12 kl. 10:00
Rævejagt 27/1 2018 kl. 09:00
Generalforsamling 21/2 2018 kl. 19:30
Borrisstævnet 13. maj 2017
Antallet af Hjælpere til Borris stævnet ser lovende ud.
Nyt fra formanden.
Kommer man i en situation hvor man føler at man flere opgaver end man kan gabe over, så er det meget vigtigt at man melder det ud, inden tingene begynder at blive uoverskuelige.
Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.
Opret en drejebog for bestyrelsesarbejdet, så overdragelse bliver nem.
Eventuelt.
Intet

Referat af generalforsamling onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30 på Dejbjerglund Efterskole:  
 

Dagsorden:

Velkomst ved formanden.

Valg af dirigent.

Beretning ved formanden.

Aflæggelse af regnskab ved kassereren og fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen. Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen er på valg. Alle tre modtager genvalg.

Valg af suppleant.

Valg af revisor. Aksel Henriksen modtager genvalg.

Udtrækning til pürchjagt.

Beretning fra Borrisstævnet.

Orientering fra Ådalen og Albæk Mose.

Eventuelt.

23 deltagende medlemmer til generalforsamlingen.

Ad 1: Velkomst ved Alex Olesen.  

Ad 2: Allan Jensen blev valgt som dirigent.

Ad 3: Alex Olesen aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:

Først mindedes de deltagende Eigil Jensen, som var æresmedlem efter mange års arbejde i bestyrelsen.

Året blev startet med konstitution.

Tilretningen af vedtægter efter sidste års generalforsamling blev foretaget og godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Borrisstævnet hvor der var 7 hjælpere med. God afvikling af stævnet med tid til hyggesnak.

Der blev ikke skudt noget under bukkejagten i Lyager.

Sognejagt 4/11 med godt vejr og masser af vildt. Det største antal vildt på paraden. Spisning og hygge om aftenen på efterskolen.

Sneppejagt 26/11 og 31/12. Fint udbytte af snepper.

Rævejagt 27/1 med 3 ræve. Efterfølgende gule ærter på efterskolen.

God deltagelse i alle jagter.

Ad 4: Aflæggelse af regnskab ved Steen Dupont. Regnskabet viste samlet et overskud på 31,75 kr. og en ny saldo på 64344,41 kr. Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastsat til 100 kr.

Ad 5: Indkomne forslag. Ingen forslag.

Ad 6: Valg af  Steen Dupont, Allan Jensen og Jacob Thyssen.

Ad 7: Valg af Finn Clemmensen.

Ad 8: Genvalg af Aksel Henriksen.

Ad 9: Udtrækning foretaget af Steen Dupont. 8 pladser udloddet.  

Ad 10: Beretning ved Jes Hansen. Borrisstævnet var fuldtegnet i 2017. Mange roser til banerne. Stævnet var lavet så jagtrelevant som muligt. Der var brugt penge på skydestokke. Det var en god oplevelse for mange med disse hjælpemidler. 7 foreninger arrangerer skydningen. Der blev udbetalt 5000 kr. til hver forening trods et samlet underskud. Der bliver brugt en del penge på hjælperne og fest. Lapua er sponsor til Borrisstævnet i år.  Dato i år: 27.-28. april 2018

Ad 11: Orientering ved Allan Jensen.  1800 kr. for ande- og gåsejagt i ådalen. Der er også fællesjagter. Der kan ikke længere købes kort til Albæk Mose.

Ad 12: Intet.

Referent Jacob Thyssen  

Bestyrelsen aftalte at konstituere sig på førstkommende møde, som afholdes i nærmeste fremtid.  

Referat af generalforsamling onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.30 på Dejbjerglund Efterskole:

Velkomst ved formanden.

Valg af dirigent.

Beretning ved formanden.

Aflæggelse af regnskab ved kassereren og fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Valg af suppleant.

Valg af revisor.

Udtrækning til pürchjagt.

Beretning fra Borrisstævnet.

Orientering fra Ådalen og Albæk Mose.

Eventuelt.

19 deltagende medlemmer i generalforsamlingen.

Ad 1: Velkomst ved Alex Olesen.

Ad 2: Steen Dupont blev valgt som dirigent.

Ad 3: Alex Olesen aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:

Borrisstævnet. Karl Peter har været tovholder. Jes omtaler det nærmere under pkt. 10.

11. juni: Jagtmarked på Stauning Havn. Minimal tilslutning.

Forårsbukkejagt med 2 nedlagte bukke og 1 anskudt buk der måtte aflives.

Sognejagt 5. november. En god dag.

2 sneppejagter i Lyager Plantage 27. november og 31. december. God deltagelse i begge jagter.

Rævejagt 28. januar hvor der blev set meget vildt men desværre ikke skudt ræve eller andet. Dagen sluttede med gule ærter på efterskolen.

I december fik foreningen en invitation til riffeljagt på Naturstyrelsens arealer i Vejers. Alex og Jacob var med på jagten.

Ad 4: Aflæggelse af regnskab ved Steen Dupont. Regnskabet viste et overskud på 6393,70 kr. og en ny saldo på 64312,66 kr. Regnskabet blev godkendt og kontingentet fastsat til 100 kr.

Ad 5: Indkomne forslag.

Vedr. pkt. 15.1 i vedtægterne fastholdes teksten ”Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtage, at foreningen opløses”.

Vedr. pkt. 15.2 i vedtægterne forsøges der skrevet ”Dejbjerg Sogn”. Hvis dette ikke godkendes, skrives der ”Ringkøbing-Skjern Kommune”.

Ad 6: Valg af Alex Olesen og John Petersen.

Ad 7: Valg af Jens Laurids Lauridsen.

Ad 8: Genvalg af Aksel Henriksen.

Ad 9: Udtrækning foretaget af Steen Dupont. 9 pladser udloddet.

Ad 10: Beretning ved Jes Hansen. 7 foreninger arrangerer skydningen. 70-90 hjælpere og 500 skytter. Sikkerhedsbemandingen kostede knap 25000 kr. i 2016. Hjælperfesten har i 2016 kostet ca. 10000 kr.

Ad 11: Orientering ved Allan Jensen.

Ad 12: Æresmedlemskaber ønskes ikke lavet fremadrettet.

SMS-tjeneste kommer forhåbentlig til at fungere bedre.

Besøg i Jagtens Hus - der er ikke stor interesse for det.

Spørgsmål til jagt på præstegårdens jord. Brug for opdatering på hjemmesiden.

Referent Jacob Thyssen

Bestyrelsen aftalte at konstituere sig på førstkommende møde, som afholdes i kommende uge.

Referat af generalforsamling onsdag den 3. februar 2016 kl. 1930 på Dejbjerglund Efterskole:

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden. 
2. Valg af dirigent. 
3. Beretning ved formanden. 
4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
5. Valg til bestyrelsen. 
6. Valg af suppleanter. 
7. Valg af revisor. 
8. Udtrækning til pürchjagt. 
9. Udtrækning til Ådalen.
10. Beretning fra Borrisstævnet. 
11. Beretning fra Ådalen. 
12. Eventuelt.

16 deltagende medlemmer i generalforsamlingen.

Ad 1: Velkomst ved Alex Olesen.

Ad 2: Steen Dupont blev valgt som dirigent.

Ad 3: Alex Olesen aflagde beretning om det seneste års aktiviteter:

Konstituering af bestyrelsen.

Medlemstallet er 80.

Aftale angående brug af skoven til jagt og mountainbike-ruter. Møde med de forskellige parter.

Bukkejagt i Lyager. Brian var den eneste heldige skytte.

Jagtmarked den 14. juni – bagagerumsmarked ved Stauning Lufthavn med 12 stande. Det prøves formentlig igen.

Sognejagt den 7. november.

Hagljagt på Tangen hvor Ib og Svend deltog.

Sneppejagt den 22. november og 31. december.

Rævejagt den 23. januar i tæt tåge afsluttende med gule ærter på efterskolen.

Kontakt til Ringkøbing-Skjern Kommune angående brug af stykket i Lyager til at køre mountainbike. Vi er blevet lovet, at det fremover bliver brugt efter gældende aftale.

Knivloven – vi håber på en snarlig ændring.

Møde i Jægerrådet. Ændring af jagttider på kronvildt.

Byggeri af Jagtens Hus med forventet færdiggørelse i 2016.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4: Aflæggelse af regnskab ved Steen Dupont. Regnskabet viste et underskud på 8562,78 kr. og en ny saldo på 57918,96 kr. Underskuddet skyldes primært, at indtægten fra Borrisstævnet først er kommet på regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt.

Ad 5: Valg af Steen Dupont, Allan Jensen, Jens Laurids Lauridsen og Jacob Thyssen.

Ad 6: Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge suppleanten blandt de valgte.

Ad 7: Genvalg af Aksel Henriksen.

Ad 8: Udtrækning foretaget af Steen Dupont. 5 pladser udloddet.

Ad 9: Udtrækning foretaget af Allan Jensen.

Ad 10: Beretning ved Jes Hansen. Godt samarbejde har givet et godt overskud.

Ad 11: Beretning ved Allan Jensen.

Ad 12: Opfordring til at hjælpe til ved Borrisstævnet.

Referent Jacob Thyssen

Bestyrelsen konstituerede sig med Alex Olesen som formand, Steen Dupont som kasserer, Allan Jensen som kontakt vedr. jagten i Skjern-ådalen og Albæk Mose, Karl Peter Nielsen som hjemmesideansvarlig, Jacob Thyssen som sekretær og Jens Laurids Lauridsen som suppleant.

Beretnining til generalforsamling 4. 02. 2015.

1. Konstituering: Efter sidste års generalforsamling

konstituerede bestyrelsen som følgende: Allan – jagt i

Skjernå dalen og Albæk mose, Torben – hjemmesiden,

Henning – sekretær, Pauli – kasser, Steen – suppleant, og

Alex – formand.

2. Medlemstallet: Ligger i øjeblikket på ca. 89. Vi kan

konstatere udsving, med tendens til fald i antallet.

3. På bukkejagt: I Lyager blev det nedlagt 1 buk af Eigil

Jensen, tillykke til ham. Vi begik en lille fejl ved

lodtrækningen sidste år da Ejgil 2 år i træk fik 1. uges

pürch.

4. Sneppejagt: 15. nov. Og 13. dec. Afholdt vi sneppejagt i

Lyager, med noget begrænset tilslutning 6 på den første

og 4 på den anden.

5. Lyager lejekontrakt: Der skal i år forhandles ny kontrakt

med kommunen vedr. jagt i Lyager plantage, hvordan

den kommer at lyde ved vi endnu ikke, heller ikke om der

i det hele taget blive tilbudt en ny.

6. Sognejagt: Lørdag 1. november afholdt vi sognejagt med

21 deltagende jægere. Vi startede med morgenkaffe,

hvor efterskolen var vært med kaffe og friske boller.

Jagten startede med, at der blev drevet fra Lem til

Dejbjerg, hvor vi drev 3 såter, 1. såt – Frands Larsens pil

sammen med Kristian Vangs skov, 2. såt – Bjarne

Stampes juletræer, 3. såt – Søren Nielsens stubmarker

nord for efterskolen, men dog at være heldige. Så nød vi

vores medbragte madpakker i efterskolens nye grill hytte.

Over middag havde vi yderligere 3 såter, 1. såt

mejsstykket vest for Dejbjerg, 2. såt oliebjerget og

markarealerne syd for, hvor Ib var heldig at få et styk

råvildt, 3. såt Bøgholt skoven.

7. Aftenfest: som vi plejer, inviterede vi til fest med

lodsejerne om aftenen, hvor Hanne stod for den

fantastiske mad. Aftenen var krydret med amerikansk

lotteri.

8. Gåsejagt på præstegårdsjorden: for første gang er der

nogen der har valgt at udnyttet muligheden for at drive

jagt på præstegårdsjorden og dette med stor hel, da der

er blevet skudt 15 gæs.

9. Rævejagt: 24. januar afholdt vi vores årlige rævejagt,

som i år udelukkende kom til at foregå i Dejbjerg

østersogn. Vi havde lejet en bus som tidligere, det var en

succes trods den noget udfordrende føre med 15 – 20 cm

sne. Vejret var godt og vi var heldige at få en enkelt ræv i

Kongsholm. Allan og H C var de to heldige der kunne

indkassere 20 kr. fra hver af de øvrige 19 jægere.

10. Trafik i skovene: som alle jo ved så er det ikke kun os

jægere der kan lide at færdes i skoven, der er

hundeluftere, fodgængere, løbere, almindelige cyklister,

mountain bikere og folk på hesterug. Trafikken har til

tider skabt en vis konflikt brugerne imellem, nok ikke

mindst jægere og mountain bikere. Så vi inviterede

cykelklubben, løbeklubben og konsortier til dialogmøde.

Vi fik en fornuftig snak, og fik skabt en vis forståelse for

begge parter.

Efter flere møder blev der taget initiativ til at

tilrettelægge en ca. 12 km. lang afmærket rute igennem

Dejbjerg plantage, der skulle kunne benyttes af alle.

Desuden blev der udarbejdet en kalender der fortalte

hvornår skoven var lukke pga. jagt.

Vi mangler dog stadig opsætning af pæle og infotavler.

Hvorfor gør vi det: Målet med initiativet er ikke mindst

signalværdien ved at vi som jægere viser vilje til dialog,

men forventer så til gengæld at møde forståelse

hensyntagen til både vildt natur og os jægere. Vi betaler

for vores tidsbegrænsede aktivitet, det gør ingen af de

andre brugere.

11. Borrisstævne: Vi har som tidligere år bidraget til

afviklingen af Borrisstævnet, hvor foreningen tjener et

beløb, men det kan Jes fortælle lidt om?

Generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 kl. 1930 på Dejbjerglund Efterskole.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Beretning ved formanden. 

4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Valg af suppleanter. 

7. Valg af revisor. 

8. Udtrækning til pürchjagt. 

9. Udtrækning til Ådalen.

10. Beretning fra Borrisstævnet. 

11. Beretning fra Ådalen. 

12. Eventuelt.

---

Ad 1: Formand Alex Olesen bød velkommen.

Ad 2: Bestyrelsen foreslog Henning Østergaard.

Ad 3: Formand Alex Olesen aflagde beretning angående sognejagten, rævejagten, 

sneppejagterne og aftalen mellem jagtforeningerne, konsortierne, Skjern Cykelklub og 

Skjern Løbeklub angående færden i Dejbjerg Plantage. Beretningen blev godkendt.  

Beretningen vil blive lagt ind på jagtforeningens hjemmeside. 

Ad 4: Fungerende kasserer Steen Dupont, der var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Pauli 

Jeppesen aflagde regnskabet, der viste et sjældent underskud på 852,50 kr. Regnskabet 

blev godkendt. 

Ad 5 og 6: Bestyrelsen foreslog Karl Peter Nielsen, Jacob Thyssen og Alex Olesen til 

bestyrelsen, og da der ikke var andre forslag blev de alle 3 valgt. Bestyrelsen blev 

pålagt, at vælge den ene af de valgte til suppleant. 

Ad 7: Aksel Henriksen blev genvalgt. 

Ad 8: Lodtrækningen blev foretaget – tre pladser blev ikke udloddet. 

Ad 9: Lodtrækning blev ikke foretaget, da der kun var en interesseret. 

Ad 10: Jes Hansen aflagde en god beretning, hvor han fortalte om de udfordringer der 

havde været i forbindelse med flytningen af banerne m. v. 

Ad 11: Allan Jensen var forhindret på grund af arbejde, men da jagten lige var blevet 

færdig til den 1. februar, var der ikke kommet nyt fra Ådalen

Ad 12: Torben Jepsen og Pauli Jeppesen, der begge udtræder af bestyrelsen, blev takket 

for, at have udført et godt stykke arbejde for jagtforeningen, og de blev ikke mindst 

takket for, at have bidraget med godt humør og godt kammeratskab. 

Ref. Henning Østergaard Kristensen, 

       sekretær.

Generalforsamling onsdag den 5 februar 2014

Kl. 1930 på Dejbjerglund Efterskole.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning fra formanden.

4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af suppleant.

7. Valg af revisor.

8. Udtrækning til pürchjagt.

9. Udtrækning til Ådalen.

10. Beretning fra Borrisstævnet.

11. Beretning fra Ådalen.

12. Eventuelt.

---

Ad. 1:

Kristian Vang Andersen bød velkommen.

Ad 2:

Henning Østergaard Kristensen blev valgt.

Ad 3:

Kristian Vang Andersen aflagde beretning.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4:

Pauli Lunddahl Jeppesen fremlagde regnskabet.

Regnskabet der viste et overskud på 2.565,11 kr. blev godkendt.

Ad 5:

Allan Jensen blev valgt. Pauli Lunddahl Jeppesen og Henning Østergaard Kristensen blev genvalgt.

Torben Jepsen og Alex Olesen blev valgt i 2013.

Alex Olesen blev valgt til formand.

Ad 6:

Steen Dupont blev valgt.

Ad 7:

Aksel Henriksen blev genvalgt.

Ad 8:

Udtrækning foretaget alle perioder besat. 

Ad 9:

Udtrækning foretaget – kun en plads besat.

Ad 10:

Jes Hansen aflagde beretning fra Borrisstævnet. Stævnet i 2013 forløb planmæssigt og gav et godt overskud, som blev fordelt blandt de jagtforeninger, som stillede med hjælpere. Stævnet, der afvikles den 17. maj i år, bliver måske ikke så godt økonomisk, da Borrislejren vil have dækket udgifterne til deres sikkerhedspersonale. Stævneledelsen arbejder på forskellige løsninger, og de arbejder også med muligheden for, at ændre opstillingsdagen/tidspunktet da det jo er den 16 maj.

Ad 11:

Alex Olsen aflagde beretning fra Ådalen. De blev skudt en del ænder og der blev også skudt både råvildt, fasaner og snepper på de arrangerede jagter. Der var stadig problemer omkring indberetningen.

Ad 12:

Allan Jensen og Torben Jepsen fortalte om en god jagt, som de var blevet inviteret til i Nr. Nebel.

Pauli Lunddahl Jeppesen fortalte om en særdeles våd jagt, som han havde deltaget på i Albæk Mose.

Der var interesserede i jagt på ænder på Ringkøbing Fjord fra båd med udgangspunkt fra Stauning Havn og for jagt på gæs med lokkere på menighedsrådets jord.

Der var interesse for at forsøge, at arrangere havjagt en gang mere.

Kristian Vang Andersen, der har været en dygtig og meget behagelig formand i 12 år, blev takket for sit arbejde for Dejbjerg Jagtforening.

Kristian Vang Andersen takkede for god ro og orden.

Konstituering:

Formand:                            Alex Olsen.

Kasserer:                            

Sekretær:

IT:

Ådalen:

Borrisstævnet:

Referent.

Henning Østergaard Kristensen.  
BERETNING – 2013 – DEJBJERG JAGTFORENING

Så er det igen tid til at se tilbage i jagtforeningen, vi har i år haft nogenlunde samme aktivitetsniveau som i tidligere år, og kan melde om fin tilslutning til vores sognejagt & rævejagt, lidt færre til vores jagt i Lyager, men det er mit indtryk at de som deltog, havde en god formiddag.

Året startede som altid med riffelindskydning, hvor vi har muligheden i Skelhøje, vi håber i benytter lejligheden til at få noget træning forud for bukkejagten.

Borris stævnet, var vi igen med til, og det er dejligt at så mange fra vores forening, er klar til at give en hjælpende hånd, det håber vi at kunne fastholde også i årene fremover, det er et godt arrangement, jeg fornemmer at de som hjælper derude har en god dag, og det giver en god kontant tilskud til foreningen. Efterfølgende blev der igen afholdt medhjælper afslutning i Borris Lejren, og her var der gevinster til næsten alle som havde hjulpet.  Eneste kritik punkt til Borris Stævnet, man bør sørge for forplejning også om fredagen til hjælperne, så alle behandles ens.

Næste aktivitet var bukkejagten i Lyager, her var der i år ikke fuld belægning,  men der blev alligevel nedlagt 2 bukke. Tillykke til Eigil & Ib som var de heldige jægere. Det er rigtig dejligt vi har denne mulighed at tilbyde vore medlemmer, håber det også kan forsætte i årene fremover.

Første lørdag i November havde vi arrangeret sognejagt i Vest, og vi havde en rigtig god dag, med pæn tilslutning, vi ser meget vildt sådan en dag, og da dagen var omme, var det en flok veltravede jægere som kunne betragte dagens parade:  1 kok, 1 skovsneppe samt et rådyr.  Om aftenen mødtes vi igen på efterskolen sammen med de indbudte lodsejere og fik noget godt at spise.

 Hanne havde igen lavet noget lækkert mad,  Herefter havde vi lidt underholdning med lotteri på gevinster fra vore sponsorer.  En rigtig god aften, som er med til styrke sammenhold mellem os i jagtforeningen og Lodsejerne.

Den 28. november havde vi vores jagt i Lyager, der var ikke så mange deltagere, men det er helt fint, stykket er jo ikke så stor, vi skød en hare, og så en mere samt en del snepper.  Vi som deltog drøftede muligheden for at vi fremover måske holder en jagt mere her, det er i alt fald en mulighed..

I starten af december havde vi 2 mand af sted på en hagljagt i Nørre Nebel, som Naturstyrelsen afholdt, det var i år Allan & Torben som deltog, det er fint med disse invitationer, som vore medlemmer kan komme af sted på.

Vi havde i år forsøgt at arrangere en Havjagt samt kanin jagt, begge ting blev desværre ikke til noget. Havjagten pga. manglende tilslutning & kanin jagten pga. sygdomsudbrud i bestanden.

Vi har endvidere haft muligheden for at kunne tage på jagt på det areal som menighedsrådet har, vi har lagt det på nettet, men der har ikke været den store interesse.

Her den sidste lørdag i Januar havde vi vores årlige rævejagt i sognet, det var der god tilslutning til 18 mand drog ud for at få jagtet ræven, der er ikke så mange som tidligere af dem pga. hvalpesyge udbrud. Vi så 2 ræve, hvoraf vi fik den ene. Det var Brian som var den dygtige skytte. Vejret var som man kan forvente i januar, frost og med blæst, så det var rigtig godt at komme ind og få gule ærter til middag.  Det er altid en rigtig hyggelig dag.

I år var der igen jagt tid på dåvildtet, der er set en del her i Dejbjerg området, men jeg har ikke hørt at der er nedlagt noget i sognet.

Efter flere år med stagnerende/vigende medlemstal, har vi år fået 5 nye medlemmer, det er dejligt at der er nogle som har lyst til at være med og velkommen til skal der lyde herfra.

Vi havde i denne sæson en ny tilbud til vore medlemmer, nemlig at deltage i jagt i Albæk Mose. Her kan man købe et kort til andejagt, eller deltage i en af de 3 fælles jagter som afholdes. Der vil også være mulighed for at købe en lod til bukkejagt i foråret 2014.

Det er medlemmer af de jagtforeninger som driver jagten i Skjern ådalens jæger sammenslutning som har fået denne mulighed fra Naturstyrelsen.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle som på hver deres måde bakker op om vores forening, det gælder efterskolen, lodsejerne i Dejbjerg, foreningens medlemmer samt sponsorer.

Husk under bukkejagt udtrækning:

Man skal have bestået riffelprøven

Evt. afgivelse af skud SKAL rapporteres til bestyrelsen

Hvis man har skudt buk, skal bestyrelsen orienteres samme dag.

Generalforsamling onsdag den 30. januar 2013. kl. 1930 på Dejbjerglund Efterskole.

Dagsorden:

1.  Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Udtrækning til pürchjagt.
9. Udtrækning til Ådalen.
10. Beretning fra Borrisstævnet.
11. Beretning fra Ådalen.
12. Eventuelt.

Ad 1: Kristian Vang Andersen bød velkommen.
Ad 2:
Ad 3: Kristian Vang Andersen aflagde beretning om foreningens aktiviteter m. v.
Jfr. vedhæftede fil.
Ad 4: Pauli Lunddahl Jeppesen fremlagde regnskabet der viste et underskud på 10.690,09 kr.
Jfr. vedhæftede fil.
Ad 5: Torben Jepsen og Alex Olesen blev genvalgt (Kristian Vang Andersen,
Henning Østergaard Kristensen og Pauli Lunddahl Jeppesen blev valgt i 2012).
Ad 6: Leif Ejbye blev genvalgt.
Ad 7: Aksel Henriksen blev genvalgt.
Ad 8: Udtrækning til Pürchjagten – 2 pladser blev ikke besat.
Ad 9: Udtrækning til Ådalen.
Ad 10: Jes Hansen aflagde beretning fra Borrisstævnet.
Ad 11: Alex Olesen aflagde beretning fra Ådalen.
Ad 12: Intet til referat.
Konstituering:
Formand:                            Kristian Vang Andersen.
Kasserer:                             Pauli Lunddahl Jeppesen.
Sekretær:                            Henning Østergaard Kristensen.
IT:                                        Torben Jepsen.
Ådalen:                               Alex Olesen.
Borrisstævnet:                    Jes Hansen og Svend Mortensen.
Referat.                                Henning Østergaard Kristensen, sekretær.

Generalforsamling onsdag den 1. februar 2012 kl. 1930 på Dejbjerglund Efterskole.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.
3. Beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Udtrækning til pürchjagt.
9. Udtrækning til Ådalen.
10. Beretning fra Borrisstævnet.
11. Beretning fra Ådalen.
12. Eventuelt.

Ad 1:

Kristian Vang Andersen bød velkommen.

Ad 2:

Henning Østergaard blev valgt.

Ad 3:

Kristian Vang Andersens formandsberetning, som vedhæftes, blev godkendt.

Ad 4:

Svend Mortensens regnskabsberetning, som vedhæftes, blev godkendt.

Ad 5:

Kristian Vang Andersen, Henning Østergaard Kristensen og Pauli Lunddahl Jeppesen blev foreslået og genvalgt/valgt.

Ad 6:

Leif Ejbye blev foreslået og genvalgt.

Ad 7:

Aksel Henriksen blev foreslået og genvalgt.

Ad 8:

Udtrækning til pürchjagt foretaget – knæk og bræk.

Ad 9:

Udtrækning til jagt i Ådalen – knæk og bræk.

Ad 10:

Jes Hansen aflagde beretning fra Borrisstævnet.

Ad 11:

Alex Olesen aflagde beretning fra Ådalen.

Ad 12:

Svend Mortensen, der udtræder af bestyrelsen, blev hædret for sit solide arbejde og ikke mindst for sit gode humør.

Der foregik en del drøftelser af jagttiderne på duer, kronvildt, dåvildt og råvildt.

Der blev foreslået, at gæster skulle betale for deres deltagelse i rævejagten.

Aftenen sluttede af med smørrebrød og kaffebord kreeret af Hanne.

P. b. v.

Kristian Vang Andersen

og

Henning Østergaard Kristensen.   
BERETNING – 2011 – DEJBJERG JAGTFORENING

Så er det igen tid til at se tilbage på et aktivt år i jagtforeningen, vi har i år haft nogenlunde samme aktivitetsniveau som i tidligere år, og kan melde om god tilslutning til vores sognejagt & rævejagt, men desværre vigende tilslutning / opbakning til andre aktiviteter som flugtskydning & til dels vores sneppejagt i Lyager, så måske vi skal se på dette fremover.

Året startede som altid med riffelindskydning, hvor vi har muligheden i Skelhøje samt i Sædding, vi håber i benytter lejligheden til at få noget træning forud for bukkejagten.

Borris stævnet, var vi igen med til, og det er dejligt at så mange fra vores forening, er klar til at give en hjælpende hånd, det håber vi at kunne fastholde også i årene fremover, det er et godt arrangement, og det giver en god tilskud til foreningen.

Næste aktivitet var bukkejagten i Lyager, her var alle uger besat, men der blev kun jagt til de første 2, for de var begge heldige/dygtige og fik nedlagt en buk hver, tillykke til dem, det betød at vi måtte stoppe jagten for de øvrige, vi håber de kan være heldige en anden gang.

Igen i år havde vi fået en invitation fra Naturstyrelsen i Oksbøl om muligheden for at en ny riffeljæger kunne deltage i en bukkejagt arrangement over en weekend, vi havde Pauli af sted, og han fik en god oplevelse og erfaring.

Flugtskydningsaften i August, her havde vi igen fået fat i skydevognen fra DJ og var klar med grill, det var der desværre ikke mange der fandt tid til, og spørgsmålet er om vi skal finde på noget andet.

De der kom, fik god træning og der blev skudt en del lerduer.

I slutningen af oktober havde vi igen arrangeret sognejagt i Vest, og vi havde en rigtig god dag, med pæn tilslutning, vi ser meget vildt sådan en dag, og da dagen var omme, var det en flok veltravede jægere som kunne betragte dagens parade:  1 kok, 1 ræv, 1 hare samt et rådyr.  Om aftenen mødtes vi igen på efterskolen sammen med de indbudte lodsejere og fik noget godt at spise, Hanne havde lovet at overraske med menu, og det holdt stik, det var rigtig god mad. Herefter havde vi lidt underholdning med amerikansk kotteri samt hollandsk auktion. En rigtig god aften, som giver god sammenhold mellem os i jagtforeningen og Lodsejerne.

I november havde vi vore 2 jagter i Lyager, som primært er sneppejagter, men hvor vi også har muligheden for skovduer & ræve, her så vi nogle snepper i år, men var ikke heldige at få dem nedlagt, der var generelt ikke det helt store sneppefald denne efterår, måske det var for mildt i vejret. Men det var et par gode dage med godt humør blandt deltagerne.

I starten af december havde vi 2 mand af sted på en hagljagt, som Naturstyrelsen afholdt, det var i år Ole & Bertel som deltog, det er fint med disse invitationer, som vore medlemmer kan komme af sted på.

Her i sidste weekend havde vi vores årlige rævejagt i sognet, det var der god tilslutning til ca. 30 mand drog ud for at få jagtet ræven, men den har åbenbart set hjemmesiden, og blevet i graven, for vi så kun en enkelt og den snød os. Vejret var med os og der var god stemning hele dagen, og de gule ærter er altid en sikker såt.

Focus på Mårhunde, der har været afholdt flere møder omkring mårhunde, bl.a i december måned her i Dejbjerg. DJ har uddannet 14 reguleringsjægere som skal dække hele landet, det kan de kun gøre hvis vi alle hjælper, og vi har i bestyrelsen delt sognet op i 3 områder, også sat kontakt personer på hver områder, det er Henning i Øst, Alex i Syd vest og Kristian i Nord vest. Så hvis man observere mårhund eller har anden mistanke herom, kan i kontakte os.

Der har også været afholdt et møde på Dejbjerg lund omkring dåvildt, og evt. jagt tid herpå, det var DJ kredsen som indbød til dette, og ca 50 deltog livligt i debatten.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle som på hver deres måde bakker op om vores forening, det gælder efterskolen, lodsejerne i Dejbjerg, foreningens medlemmer samt sponsorer.

Husk under bukkejagt udtrækning:

Man skal have bestået riffelprøven

Evt. afgivelse af skud SKAL rapporteres til bestyrelsen

Hvis man har skudt buk, skal bestyrelsen orienteres samme dag.

Under eventuelt:

Forslag til ændringer på jagttider:

Dåvildt

Gæs

Andre arter

Forslag/kommentarer til aktiviteter

Orientering om årsmøde JKF i Højmark.

Generalforsamling onsdag den 26. januar 2011 på Dejbjerglund Efterskole.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning ved formanden.

4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Udtrækning til pürchjagt.

9. Udtrækning til Ådalen.

10. Beretning fra Borrisstævnet.

11. Beretning fra Ådalen.

12. Eventuelt.

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen.

Ad 1:
Kristian Vang Andersen bød velkommen.
Ad 2:
Henning Østergaard Kristensen blev valgt.
Ad 3:
Kristian Vang Andersen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 
Ad 4:
Svend Mortensen aflagde regnskabet der viste et overskud på 2.512,51 kr., og at der et et indestående i Ringkøbing Landbobank på 75.406,83 kr. Regnskabet blev godkendt.
Ad 5:
Alex Olesen og Torben Jepsen blev valgt. 
Ad 6:
Leif Ejbye blev valgt.
Ad 7:
Aksel Henriksen blev valgt.
Ad 8:
Interesserede medlemmer fik tildelt en plads i Lyager.
Ad 9:
Få medlemmer meldte sig.
Ad 10:
Jes Hansen aflagde beretning om et godt arrangement. Borrisstævnet har overtaget kantinen, så der kan sagtens bruges flere hjælpere.  
Ad 11:
Alex Olesen aflagde beretning om jagten.
Ad 12:
Kristian Vang Andersen takkede for god ro og orden.
Brian og Leif fortalte om 2 jagter, som foreningen havde indstillet dem til.


Henning Østergaard Kristensen,
sekretær.

Generalforsamling onsdag den 3. februar 2010 kl. 1930 på Dejbjerglund Efterskole.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning ved formanden.

4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.

5. Valg til bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor.

8. Udtrækning til pürchjagt.

9. Udtrækning til Ådalen.

10. Beretning fra Borrisstævnet.

11. Beretning fra Ådalen.

12. Eventuelt.

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen.

Ad 1:
Kristian Vang Andersen bød velkommen.
Ad 2:
Henning Østergaard Kristensen blev valgt.
Ad 3:
Kristian Vang Andersen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 
Ad 4:
Svend Mortensen aflagde regnskabet der viste et overskud på 1.785,99 kr., og at der et et indestående i Ringkøbing Landbobank på 72.894,32 kr. Regnskabet blev godkendt.
Ad 5:
Svend Mortensen, Kristian Vang Andersen og Henning Østergaard Kristensen blev valgt.
Ad 6:
Leif Ejbye blev valgt.
Ad 7:
Aksel Henriksen blev valgt.
Ad 8:
Interesserede medlemmer fik tildelt en plads i Lyager.
Ad 9:
2 medlemmer meldte sig.
Ad 10:
Jes Hansen aflagde beretning om et godt arrangement. I år, den 1. maj, er det 25 år siden, at Borrisstævnet startede. 
Ad 11:
Svend Mortensen havde ikke meget at berette, men det igen påpeget, at det kneb med, at jægerne fik indberettet udbyttet. Første møde i udvalget er i februar. 
Ad 12:
Kristian Vang Andersen fortalte om bestyrelsens forventninger til fremtiden, når vi måske slet ikke har et jagtareal tilbage. Kristian nævnte herunder om muligheden for en sognejagt. Flere medlemmer nævnte flere muligheder - havjagt, godsjagt og grisejagt i udlandet. Kristian forsikrede, at det var bestyrelsens hensigt, at foreningen skulle fortsætte på trods af modgangen.
Kristian Vang Andersen takkede for god ro og orden.


Henning Østergaard Kristensen,
sekretær.

Beretning  2009  Dejbjerg Jagtforening

2009 har været et lidt specielt år for foreningen, vi har stor set haft samme aktivitets niveau som de senere år, med riffelindskydning, Borris Stævne, flugt skydning samt jagten i Vognbjerg & Lyager. Bukkejagten var en succes, vi fik 3 bukke i Vognbjerg og 1 enkelt i Lyager.  Nogle vil mene at det var lige rigeligt, men hvis man vurderer bestanden og ser på hvad vi har skudt de senere år, ja, så er det svært på for hånd at aftale hvor meget der er berettiget at nedlægge. Det er ofte tilfældigheder der gør om man får bukken, og i år var flere så heldige end tidligere. Jeg er ikke i tvivl om bestanden af råvildt forsat er stigende og intakt, også i Dejbjerg, så tillykke til de jægere som nedlagde bukken.

Efterårsjagterne gik også som vanligt efter planen, vi så pænt med råvildt og snepper, der er desværre en tendens til færre harer, og det bliver sikkert et focus område fremover for jægere & naturfolk.

Vi havde i år henlagt den ene flugt skydnings aften til arealet bag ved Dejbjerglund efterskole, hvor vi havde fået Eigil Eybye ud med en skydevogn, efter antallet af fremmøde og tilbagemeldingerne at dømme, må vi betragte det som en succes, som vi helt sikkert vil forsøge os med igen.

Sidst i September havde vi en besøg hos Niels Nygård, Sønder Vium, som meget levende fortalte om hans oplevelser & trofæer fra nær og fjern. Der var desværre ikke så mange der deltog, men iflg. De som var af sted, var det en kanon god oplevelse, og noget der rykker i vore jæger hjerter.

Når jeg startede med at sige at det var et specielt år, skyldes det, at det desværre også var sidste år at vi havde jagten i Vognbjerg, Kommunen har valgt at sælge ud af skovene, og i denne omgang var det bl.a. Vognbjerg.  Det er sikkert ikke det sidste skov som kommunen sælger, selv om man må undre sig, da alle undersøgelser viser at den største aktiv vi har i kommunen og en af de vægtigste grunde til at folk bosætter sig her er naturen og friluftslivet, men politikkerne kan/vil åbenbart ikke forstå sammenhængen i dette. Og man har en klar fornemmelse af at de høringssvar som blev indgivet i forbindelse med skovhandlingsplanen, blev arkiveret lodret.

Med hensyn til jagten i Lyager kender vi ikke fremtiden, da kommunen p.t. forhandler med JKF omkring dette, og det er uklart hvad resultatet bliver.  Så vi må desværre konstatere at vores forening har mistet noget jagt at samles om, men vi må se det som en mulighed for at forny os, og kigge fremad, vi skal selv udvise initiativ, og jeg vil gerne appellere til alle medlemmer til at komme med ideer, til hvordan vi sikrer jagt muligheder for fremtiden, vi i bestyrelsen, har i alt fald ikke tænkt os at lægge os ned, men vil forsøge at skabe andre muligheder.

Vi har også deltaget i et par møder med JKF, som er vores talerør til kommunen og også videre til kredsene i Danmarks Jægerforbund. Det er min klare fornemmelse at det ikke er lettere at blive hørt med denne struktur, de bruger en masse tid og ressourcer på at diskutere med de grønne organisationer og diskutere alt muligt med kommunen, som ikke er jagtrelateret, så focus er ofte væk, fra det som det handler om, nemlig naturen omkring os og jagten på dette.

Sidst havde vi her forrige lørdag vores traditionsrige rævejagt, det var som altid, en rigtig god dag, sneen havde bevirket at vi ikke gik over så store arealer som tidligere, men det gav i alt fald masser af frisk luft, og oplevelser. Vi så flere ræve, men i år trak de det længste strå, sådan er jagt også.

Til slut vil jeg gerne rette en tak til de lodsejere, hvor vi har måtte stå / komme på jagt / rævejagt, vi er utrolig glade for den velvillighed vi møder, når vi ringer rundt. Jeg vil også gerne takke efterskolen for at vi må være her, og for den gode bespisning som vi får her.

For snart mange år siden blev der rejst en sten over Dalgas, og noget at det han var kendt for er de vise ord:  Hvad udad tabes skal indad vindes!  Må vi ved fælles hjælp efterleve den læresætning og se fremad, så vil vi også fremad rettet, finde noget jagt at deles om.

Generalforsamling onsdag den 4. februar 2009 kl. 1930 på Dejbjerglund Efterskole.

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Udtrækning til pürchjagt.
9. Udtrækning til Ådalen.
10. Beretning fra Borrisstævnet.
11. Beretning fra Ådalen.
12. Eventuelt.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen.


Ad 1:
Kristian Vang Andersen bød velkommen.
Ad 2:
Henning Østergaard Kristensen blev valgt.
Ad 3:
Kristian Vang Andersen aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. 
Ad 4:
Svend Mortensen aflagde regnskabet der viste et overskud på 6.608,11 kr., og at der et et indestående i Ringkøbing Bank på 71.108,33 kr. Regnskabet blev godkendt.
Ad 5:
Torben Jepsen og Alex Olesen blev valgt.
Ad 6:
Leif Ejbye blev valgt.
Ad 7:
Aksel Henriksen blev valgt.
Ad 8:
18 medlemmer deltog i udtrækningen.
Ad 9:
3 medlemmer meldte sig.
Ad 10:
Jes Hansen aflagde beretning om et godt arrangement, der var noget præget af de 3 brande der opstod under skydningen
Borrisstævnet afvikles den 9. maj 2009.
Ad 11:
Svend Mortensen aflagde en kort beretning, hvor der blev påpeget, at det kneb med, at jægerne fik indberettet udbyttet. Første møde er den 18. februar 2009.
Ad 12:
Kristian Vang Andersen overrakte Peter Larsen et velfortjent gavekort, som en påskønnelse for 14 års bestyrelsesarbejde.
Kristian Vang Andersen takkede for god ro og orden.


Henning Østergaard Kristensen,
sekretær.


Bestyrelsesmøde onsdag den 4. marts 2009 kl. 1930 hos Torben Jepsen.

Dagsorden:
1. Konstituering.
2. Jagter.
3. Arrangementer.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra kassereren.
6. Nyt fra medlemmerne.
7. Eventuelt.

Ad 1:
Kristian Vang Andersen blev valgt som formand.
Svend Mortensen blev valgt som kasserer.
Henning Østergaard blev valgt som sekretær.
Svend Mortensen blev valgt til Skjernåudvalget.
Svend Mortensen blev valgt til Borrisstævneudvalget.
Torben Jepsen blev valgt som IT ansvarlig.

Ad 2:
Jagterne blev fastlagt - vil fremgå i den udsendte folder og på hjemmesiden. 

Ad 3:
Generalforsamlingsdatoen fastlagt (evt. med vildtpølsebord) -vil fremgå i den udsendte folder og på hjemmesiden.

Fællesarrangement vil blive gennemført evt. sort sol eller hos fhv. gdr. Niels Nygaard.

Riffelindskydning og flugtskydningsdatoer - vil fremgå i den udsendte folder og på hjemmesiden.
Flugtskydningen vil formentlig blive på flugtskydningsbane i juni og fra skydevogn med grillaften i august. 

Ad 4: 
Den 30 marts er der møde på Dejbjerglund Efterskole vedr. mårhund - Kristian og Torben deltager.  
Den 14. april er der møde i Højmark angående skovsalg - Kristian og Henning deltager. 

Kristian refererede fra JKF mødet, hvor Kristian, Torben og Svend deltog. 

Ad 5: 
Svend meddelte, at der ikke var de store ændringer af økonomien siden generalforsamlingen. 

Ad 6: 
Intet nyt. 

Ad 7: 
Intet nyt. 

Bestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2009 kl. 1900 hos Henning Østergaard. 


Bestyrelsesmøde torsdag den 3. september 2009 kl. 1900 hos Henning Østergaard. 

Dagsorden:
1. Evaluering af flugtskydningsafterne.
2. Naboaftaler.
3. Parole.
4. Skovsalg.
5. Kontingent.
6. Indbudte jagter.
7. Nyt fra formanden. 
8. Nyt fra kassereren.
9. Nyt fra medlemmerne.
10. Eventuelt.


Ad. 1: enighed om, at det var en god ide, at arrangere flugtskydningsaftenen ved efterskolen. Næste år vil vi igen arrangere 2 flugtskydningsaftener på heholdsvis Skjern Flugtskydningsbane i juni måned og ved efterskolen i august måned 2010. 

Ad 2: Svend aftaler med Helge Larsen og Henning af taler med Knud Erik Bollerup og Henning Poulsen. 

Ad 3: Parolen vil foregå ligesom tidligere år, og der vil, ligesom tidligere år, blive lagt vægt på sikkerheden, da vi er en blandet flok. Skydes der rådyr og harer, skal jægeren være villig til at betale, 450 kr. for rå/buk, 350 for rålam og 75 kr. for hare. Fuglevildt tilfalder skytten uden beregning. Kan man ikke acceptere dette, må man undlade at skyde. Der må kun skydes et rådyr pr. skytte på en jagt. 

Ad 4: Skovsalget vil utvivlsomt blive en realitet. Vi afventer, og vil måske endnu engang overveje, hvorvidt vi kan/vil afgive bud - ingen kender priserne på jord i disse tider. Vi kan i hvertfald gå på jagt her i efteråret. 

Ad 5: Jægerforbundet har, ligesom de plejer, ladet kontinget stige i takt med prisstigningen i samfundet, men det vil ikke afholde os fra, at fastholde samme lokalkontingent. 

Ad 6: Bestyrelsen valgte, at lade Henning få første bud og Alex får andet bud, hvis der bliver indbudt til jagt hos Skov- og Naturstyrelsen.

Ad 7: Formanden havde ikke noget at berette ud over, hvad der blev drøftet på bestyrelsesmødet. 

Ad 8: Kasseren havde sørget for, at der var en næsten uændet kassebeholdning. Flugtskydningsaftenen kostede kun 1.480 kr. incl. pølser, leje af flugtskydningsvogn og instruktør. Vi blev enige om, at købe lidt til instruktør Ejgil Eyby, der fik aftenen til at lykkedes så godt.
 
Ad 9: Medlemmerne havde ikke noget at berette ud over, hvad der blev drøftet på bestyrelsesmødet. 

Ad 10: Svend, Alex og Henning nedtager skydetårne førstkommende tirsdag.   

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2009 kl. 1930 hos Alex Olesen.  


Bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2009 kl. 1930 hos Alex Olesen.

Dagsorden:
1. Rævejagt.
2. Generalforsamling.
3. Skovsalg.
4. JKF - årsmøde.
5. Blyhagl.
6. Borrisstævne. 
7. Nyt fra formanden. 
8. Nyt fra kassereren.
9. Nyt fra medlemmerne.
10. Eventuelt.


Ad 1: rævejagten afvikles den 23. januar 2010. De gule ærter bestilles af Kristian og bussen bestilles af Leif.
Svend og Henning arangerer i øst og Torben Kristian og Alex arangerer i vest. 
Der bliver præmie ligesom sidste år - d.v.s. 20 kr. pr. ræv til skytten fra alle jagtdeltagere - husk penge. 

Ad 2: generalforsamlingen afvikles den 3. februar 2009 på Dejbjerglund Efterskole.
Svend, Kristian og Henning er på valg til bestyrelsen. 
Leif er på valg som supleant. 
Aksel Henriksen er på valg som revisor. 
Svend bestiller bespisning (overraskelse). 
I må gerne tage jeres opsatser med, så de kan beskues.

Ad 3: skoven sat til salg - intet nyt endnu. Ved evt. salg indkaldes til bestyrelsesmøde. 

Ad 4: årsmøde den 25. januar 2010. Torben, Kristian og Alex har givet tilsagn om at de vil møde op og udfylde de 3 pladser, som vi har til rådighed. 

Ad 5: enkelte skyder stadig med blyhagt - ikke et problem her, så vidt vi ved, men vi nævner det på parolerne, da Danmarks Jægerforbund har fokus på problemet. 

Ad 6: Borrisstævnet afvikles den 1. maj 2010. Flere gav udtryk for, at de ikke kunne, men vi forventer alligevel at passe banen som vi plejer, ligesom vi forhåbentlig også stiller med et hold. 

Ad 7: intet. 

Ad 8: der er nu lige godt 70.000 kr. på kontoen, så kasseren lovede, at de bespisningen ved såvel rævejagten og generalforsamligen blev betalt af foreningen (skrev jeg rigtig). 

Ad 9: intet. 

Ad 10: Leif og Henning var på indbudt jagt i klitterne ved Nymindegab. Jagten var arrangeret af Oksbøl Statsskovdistrikt og foregik i blæst og silende regn. De godt 20 jægere nedlagde 2 harer og 1 sneppe.

Bestyrelsesmøde næste gang - efter generalforsamlingen eller ved skovsalg.   


Nyeste kommentarer

01.04 | 23:48

E-mail: lidyafinance9@gmail.com www.lidya.info ...

06.12 | 08:01

Har du brug for et lån? skriv tilbage for flere detaljer med e-mailen nedenfo...

22.09 | 17:17

Der er ikke skudt buk i Lyagerplantage i år.

09.06 | 23:42

Så er der skudt en lille seksende buk i Lyager torsdag aften kl. ...